Skip to main content

Algemene voorwaarden

 1. Geldigheid
  Voor alle zakenrelaties tussen Energetix Kopen , en de besteller gelden uitsluitend de volgende Algemene Voorwaarden in de versie die op het tijdstip van de bestelling van kracht is. Andersluidende voorwaarden aanvaarden wij niet, tenzij met voorafgaande schriftelijke goedkeuring.
 2. Contractpartners
  Energetix Kopen sluit overeenkomsten aangaande goederenleveranties uitsluitend met
  a) onbeperkt handelingsbekwame natuurlijke personen, van 18 jaar en ouder of
  b) rechtspersonen
  De besteller verklaart door het plaatsen van zijn bestelling dat aan deze richtlijnen is voldaan.
 3. Totstandkoming van de overeenkomst
  De bestelling van de klant bij Energetix Kopen is een aanbod aan ons tot het sluiten van een koopovereenkomst. We bevestigen de ontvangst van de bestelling bij ons door de verzending van een e-mail of het verstrekken van rekening. In de eventuele e-mail worden nogmaals de bestelde artikelen, de kosten per stuk en de totaalkosten, eventueel ontstane verpakkings- en transportkosten en het totaalbedrag van de bestelling vermeld. Deze e-mail vormt uitdrukkelijk geen aanvaarding van het voorafgaande, door de klant gedane aanbod tot afsluiting van een koopovereenkomst. Alle offertes van Energetix Kopen zijn vrijblijvend. De koopovereenkomst komt pas bij de verzending van de bestelde goederen aan het vermelde adres of het overhandigen van de bestelde artikelen tot stand.
 4. Teruggaverecht
  U kunt de ontvangen goederen zonder opgave van redenen binnen twee weken teruggeven door de goederen te retourneren. De termijn begint ten vroegste bij de ontvangst van de goederen en van deze instructie. Alleen bij goederen die niet in een pakket kunnen worden verzonden (bijv. bij goederen die veel ruimte innemen) kunt u de teruggave meedelen door een verzoek om terugname in de vorm van een tekst, bijv. per brief of e-mail. Voor de inachtneming van de termijn is het voldoende om de goederen of het verzoek om terugname tijdig te verzenden. In ieder geval geschiedt het terugzenden op uw kosten en voor uw risico. De terugzending of het verzoek om terugname dient te geschieden aan:
  Energetix Kopen Boschdijk 894 5627 AB Eindhoven Nederland
  Telefoon: +31 (0)6 50245428 E-Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  Gevolgen teruggave: In geval van een geldige teruggave dienen de door beide partijen ontvangen bedragen terug te worden betaald en eventueel verkregen voordelen (bijv. gebruiksvoordelen) te worden teruggeven. Bij een verslechtering van de goederen kan vervanging van de waarde worden gevraagd. Dit geldt niet, indien de verslechtering van de goederen uitsluitend aan het proberen hiervan, zoals dit bijvoorbeeld in de winkel mogelijk was geweest, te wijten is. Voor het overige kunt u de verplichting tot vervanging van de waarde voorkomen, doordat u de goederen niet als eigenaar in gebruik neemt en alles nalaat, wat de waarde hiervan nadelig beïnvloedt.
 5. Prijzen
  De prijzen voor de aangeboden artikelen worden afhankelijk van het land van levering in de desbetreffende nationale valuta of in USD resp. EURO vermeld en gelden per artikel. Hierbij gelden de prijzen op het tijdstip van de bestelling, zoals ze op de website of ter plaatse zijn vermeld. De prijzen gelden vanaf vestigingsplaats van het bedrijf inclusief de wettelijke BTW en zonder kosten voor verpakking en verzending.
 6. Verzending
  Bij het doorgeven van onjuiste verzendadressen behouden we ons het recht voor om u bij terugzending van de pakketten de daarbij ontstane kosten in rekening te brengen. Hetzelfde geldt bij verzuim door de crediteur.
 7. Levering
  De bezorging van de vrachtpost geschiedt op werkdagen en bij postbestelling ook op zaterdag. Mocht u een factuuradres wensen dat afwijkt van het afleveringsadres, dan verzoeken we u ons dit reeds bij de bestelling mee te delen. Controleert u direct bij ontvangst, of de pakketten onbeschadigd zijn en of u de juiste producten in de juiste aantallen geleverd hebt gekregen. Laat onjuiste leveringen of beschadigingen in alle gevallen door de bezorger bevestigen en neem vervolgens contact met ons op. Dit heeft geen gevolgen voor de u toekomende wettelijke rechten op garantie.
 8. Eigendomsvoorbehoud
  Energetix Kopen behoudt zich het eigendomsrecht voor op alle goederen die door haar aan een koper worden geleverd, tot de definitieve en volledige betaling van de koopprijs en eventuele verzendkosten. Wanneer derden de hand leggen op goederen waarvoor een eigendomsvoorbehoud geldt, dan zal de koper op het eigendom van Energetix Kopen wijzen en ons hiervan onverwijld in kennis stellen. Indien de koper met de betaling achter raakt of door schuld niet aan overige belangrijke contractuele verplichtingen voldoet, is Energetix Kopen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en de teruggave te vorderen van de goederen waarvoor het eigendomsvoorbehoud geldt of eventueel de cessie van de aanspraken op teruggave van de koper jegens derden te vorderen.

  Energetix Kopen garandeert dat de geleverde producten op het tijdstip van de overdracht vrij zijn van materiële gebreken. Voor alle gedurende de wettelijke garantietermijn optredende gebreken van de goederen gelden naar uw keuze de wettelijke aanspraken op voldoening achteraf, op het verhelpen van gebreken/nieuwe levering en indien voldaan is aan de wettelijke voorwaarden, de verdergaande aanspraken op korting of ontbinding en daarnaast op schadevergoeding, inclusief de vergoeding van de schade in plaats van de nakoming en van de vergoeding van uw tevergeefs gemaakte kosten.
 9. Aansprakelijkheid
  Energetix Kopen is slechts aansprakelijk in gevallen, waarin haar, een wettelijke vertegenwoordiger of een persoon die plaatsvervangend aan zijn verplichtingen voldoet, opzet of grove schuld ten laste worden gelegd. Het bovenstaande geldt niet, voor zover er sprake is van aansprakelijkheid voor schade wegens de aantasting van het leven, het lichaam of de gezondheid en in geval van schending van belangrijke contractuele verplichtingen. Behalve bij opzet, grove schuld en schade wegens de aantasting van het leven, het lichaam of de gezondheid is de hoogte van de aansprakelijkheid beperkt tot de bij het sluiten van de overeenkomst op kenmerkende wijze te voorziene schade. Deze offerte en de beschrijvingen en prijsgegevens daarin zijn door ons met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Toch kunnen we geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele drukfouten, wijzigingen of voor de doorlopende leverbaarheid van alle producten gedurende de looptijd van de catalogus.
 10. Gegevensbescherming
  Energetix Kopen verplicht zich om de gegevens van zijn klanten (naam, adres, betalingswijze) uitsluitend te gebruiken en elektronisch op te slaan voor de afhandeling van de binnengekomen koopovereenkomsten en met het oog op de klanteninformatie. In het bijzonder vindt het doorgeven van de klantgegevens aan derden (bijv. pakketdiensten of kredietinstellingen) uitsluitend plaats met het oog op de nakoming van de overeenkomst. Zodra het bovengenoemde doel van de gegevensopslag is vervallen, hebt u er recht op om de ten aanzien van uw persoon opgeslagen gegevens te allen tijde op te vragen, te veranderen of te laten wissen. Energetix Kopen zal aan alle eisen met betrekking tot de gegevensbescherming voldoen. De klant stemt in met de opslag en het doorgeven van zijn persoonlijke gegevens in het bovengenoemde kader.
 11. Slotbepalingen
  Op de rechtsbetrekkingen tussen Energetix Kopen en de koper en op de desbetreffende algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Plaats van de bevoegde rechter voor beide partijen is, voor zover wettelijk geoorloofd, Roermond. Indien de klant consument is en deze geen woonplaats in de Europese Unie heeft, dan is eveneens Roermond plaats van de bevoegde rechter. In het verkeer met consumenten binnen de Europese Unie kan ook het op de woonplaats van de eindverbruiker geldende recht van toepassing zijn, voor zover het dwingend consumentenrechtelijke bepalingen betreft.
  Een recht van de koper op verrekening bestaat niet, tenzij de vordering onomstreden of rechtsgeldig door de rechtbank is vastgesteld.
  De kleuren van de op het internet afgebeelde producten kunnen om verschillende redenen (monitorinstellingen, kwaliteit van de grafische kaart etc.) van het origineel afwijken. Mocht een van de bovengenoemde bepalingen geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, dan laat dit onverlet de geldigheid van de overige bepalingen.

  Energetix Kopen
  Boschdijk 894
  5627 AB
  Eindhoven
  Nederland

December 2021